اردوها و مراجعه دانشجويان در نيمه اول 1393

دانشجويان استان يزد 30خرداد 1393

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سمنان -25 ارديبهشت93

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه فردوسي مشهد-21 ارديبهشت 93

دانشجويان دانشگاه بجنورد فقط آمده بودند براي تشكر از جلسه اي كه خدمتشان رسيده بودم- 6 خرداد93