همينطور كه دوران سربازي ميگذرد ، عمر  هم به سرعت ميگذرد ... هميشه جوان نخواهيد ماند  

زندگي- بندگي و سربازي خداست

خوشابحال اونايي كه خوب سربازي ميكنند... مطيع امر فرمانده اند

در اجراي دستورات الهي اهل صبر و تحملند 

اگر معارف سربازي را خوب درك كنيد  سختيها برايتان سازنده ست نه سوزنده

نيتتان را خالص كنيد. همين