هيئت متوسلين به قمربني هاشم عليه السلام. منطقه آبكوه مشهد. دوم ارديبهشت 1393

تو خود حديثش را بخوان