در يكي از محله هاي شهر مشهد بعد جلسه كه طرف ماشين مي آمدم. با چندتا جوان برخورد كردم... كه قليون بدست

از وسط كوچه تا سر كوچه  چند متر . فقط چند متر كنارشون اومدم  و چند كلومي هم صحبت شدم. دوست موتور سوارشونم رسيد

ميخواست باشي و برخلاف ظاهرشان !!! صفاي درونشان كه در رفتارشان تبلور كرده بود ميديدي

كاش كنار جوونا مينشستند... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! كاش