عبرت2 ؛غلطتای زیادی

این روزها شاهد تهدیدات مزخرف دشمنان ،خصوص صهیونیستهای نِجس هستیم

 وقتی میشنوم که اسرائیلِ چلغوزِ یک وجبی،کشور پهناوروملت قدرتمندی مثل ایران رو، با این اعتقادات وعشقی که  به امام حسین علیه السلام دارن وبا این رهبرشجاع ونترس، تهدید میکُنه،حتی تحمل شنیدنش روندارم، خیلی به غرورم بَرمیخوره،چنان غضبناک میشم،

خُب، یَرَهَ ، نِجِس، تو کی هَستی که، ایران رو تهدید میکنی!!؟؟

باور کُنید، اگه میتوُنستم تا تلاویومیدویدم،وبا دَندوُنام خِرخِره ی، همین یَرَه ،کیَه ؟ نتانیاهو.رو میجَویدم ،شما بیچاره های بُزدلِ ،ترسویِ ،بی ایمانِ ،عرق خور،چهارروز َنتونسِتین ،جلو نیروهای حزب الله دِوام بیارِین،مثل شُغال دَر رفتین!حالا بِرای ایران،رِجَز میخونین!!

همین جَوُنای ایران،به قیافه بعضیاشا نِگاه نکنید،پاش بیفته،هرکدومشا،صدتا ازشما،بچه قِرتیارو،حریفَن.این ازجَوُناش،

اون از ، رهبر،شجاعِ نِتَرسشوُن

چی خیال کِردِین، دست از پا خطا کنین، یَگ بَلایی به سرِتُون میارِیم،که هرچه خوردِین،ازدماغتون بیرون بیاد

حالا،هرچند وقت، یه بادگلویی میزنید،خُب بزنید،با این فشارهایی که این بیداری اسلامی بهتون آورده ،یه قدری بهتوُن حق میدم ،ولی همه میدُونَن،ازکجاست،حالا هم، یه غلطی کردین و یه ....... خوردین! زود بِرید،دَهَنِ نِجِسِتوُن رو،خاک مال کنین، چون با آب، پاک نِمیشه، که اگه ملت ایران بِخواد،این نجاست رواز دَهَنِتون پاک کُنِه، اینقدربه خاک خواهد مالید، که نه پوُزی براتون بِموُنه و نه دندوُنی

یه وقتی از این غلطای زیادی نکنین ها ، که.................../جای نقطه چین با خودتون.من تو دلم گفتم!