درسها و تجربيات جبهه  همانطور كه در ميدان جنگ و  عبور از ميادين مين كاربرد داشت

امروز براي عبور از موانع زندگي كه خيليها پشتش مانده اند. كارساز است