زائران امام رئوف از شهر كاخك - 12 ارديبهشت 93

خون گرم. باصفا و نجيب

امان از محيط و ژنتيك، دو عنصر مهم تربيتي

دشمن اين دو را هدف قرار داده

محيط كه شامل مدرسه. جامعه . دانشگاه. بازار

ژنتيك كه شامل. خانه. خانواده . لقمه حرام. محرم نامحرم