اهواز . قرارگاه شهيد وزين . مقر واحد تخريب لشكر 21 امام رضا عليه السلام

پشت كارخانه خانه سازي اهواز . كه الان در پشت تصوير نمايان است

سمت راست شهيد يدالله احمدي. بچه سبزوار از هم دوره هايم كه وارد تخريب شديم

شهيد حسن شاد بچه سبزوار از قديمي هاي تخريب بود. شجاع و آروم

پاسداري را براي پاسداري انتخاب كردند و در اين راه از جان خود مايه گذاشتند

روزي نبود كه نبينم شهيد احمدي. وقت و بي وقت مشغول خواندن نماز بود. تا فرصت پيدا ميكردبه نماز مي ايستاد

سالها بعد شهادتش برگه كاغذي از دفترچه محاسباتش را ديدم كه نمازهايش را ثبت ميكرده. به حساب خودش ميرسيده

به معني واقعي: حاسبو قبل ان تحاسبو ... به حساب خود برسيد قبل از آني كه بحسابتان برسند