جبهه، يك زندگي قشنگ بود

رزم ، نبرد فيزيكي و جنگي كه متاسفانه در فيلمها جبهه را خلاصه به آن كرده اند، آخرين مرحله جبهه بود

آنهايي كه در ميدان رزم خوب ميدرخشيدن، دقيقا همين بچه هايي بودن كه خوب زندگي ميكردن، كارشان را كه بدوش ديگري

نميگذاشتن!! از زير كار شانه خالي نميكردن !! بلكه بدوستانشان هم كمك ميكردن و گاهي كاراي اونارو هم انجام ميدادن 

اگر چه ظاهرش رختشويي ست ... اما روح و باطنش "تهذيب نفس" بود

بسياري از اوقات هم متوجه نميشدي لباسهايت را چه كسي شسته

وقتي متوجه ميشدي كه يا روي بند افتاده و يا  تا كرده  و مرتب روي ساك و وسايل شخصي گذاشته شده

انتقال فرهنگ ايثار . ترويج روحيه نوعدوستي . نزديك شدن قلوب به يكديگر . عملياتي بود و عيني و ملموس