سنگر - 29 مرداد ماه 1393

جمع طلاب پژوهشگر مؤسسه لوح و قلم . قم

اگر چه خود اهل سخنوري بودند اما در كلاس درس شهدا  شنونده شدند و اين نبود مگر در سايه معرفت، تواضع و حق شناسي شان

هر چه خوانده بودند ... در زندگي شهدا ميديدند

رمز موفقيت شهدا . عامل بودن آنها بود

بچه ها در جبهه، خبري از ميزان معرفت شهدا. علم شهدا نميدانستند

اما رفتار و اخلاق شهدا  بيانگر معرفت و صفاي باطني آنها بود

مهمترين عامل ترويج علم ما . عمل ماست  ... شهدا اهل عمل بودند