سنگر . هجدهم مرداد ماه 93 . جوانان موسسه قرآني از تهران

 نماز شب در جبهه

شهيد مسعود احمديان،  بچه ها رو  تو  نمازشب ميخندوند ... ميرفت كنارشون. تو صورتشون نگاه ميكرد

يواشكي ميگفت  : ميخواي شهيد بشي...!!؟؟ چقدر نوراني شدي ..!!؟؟ و از اين حرفا

 

وقتي از قدمت اين اوركت و خاطراتم گفتم و اينكه  آثار جبهه برام خيلي ارزشمنده، بايد ميديدي كه چه برخوردي ميكردن

باهاش عكس يادگاري ميگرفتن

عكس العمل اين جوانان منو به فكر وا داشت

-------------------------------

متاسفم كه به اندازه  قدمت همين اوركت ...!! جنگ 8 ساله را معرفي نكرديم