مشهد - چهارم مرداد ماه 93 مسجد الهادي عليه السلام . مراسم اعتكاف

شب از نيمه گذشته بود ... با اصرار زياد اومدن دنبالم... اصلا باورم نميشد تو اون ساعت همه بيدار و سرحال باشن

ياد هندوانه  خوردن هاي پشت خاكريز