تهران - قرارگاه فرهنگي خاتم - 27 مرداد 93

جمع راويان فتح

طرحريزي عمليات  آفندي  و  ايجاد خاكريز دفاعي در تهاجم فرهنگي دشمن

همه رزمندگان ديروز  در جنگ سخت بودند كه همچنان در سنگر  دفاع  مانده اند ، و سلاحشان قلم  است و  بيان