سنگر . زائران و بسيجيان از كربلاي ايران. بندر امام خميني رحمت الله عليه

 چون دريا برايشان ملموس بود ... مظلوميت غواصان را خوب درك ميكردن

قرار شد هر وقت چشمشان به خليج فارس افتاد. ياد مظلوميت غواصان غريق باشند