خواهران طرح صالحين مسجد پيغمبر - هفتم ارديبهشت 93

چقدر خوش روزي بودن... كه بدون برنامه قبلي مادر شهيدان تولايي سرزده مهمان سنگر شدند