سنگر . 25 مرداد 93 - دانش آموزان منطقه تبادكان مشهد