سنگر - 29 مرداد ماه 93 جمع دانشجويان  دانشگاه شهيد بهشتي تهران

در هواي گرم . از راه دور  .  به اميد آمده بودند . با شهدا كار داشتند . اين را از نگاه هايشان به تصاوير شهدا فهميدم

بعضي هم بر زبان آوردند و از ضعف معرفي شهدا  و غربت آنها در دانشگاهشان شكوه داشتند