سنگر - 28  مرداد ماه سال 93 - جمع نوجوانان شهر آيسك

زائر امام رضا عليه السلام بودند

اشتياقشان در استماع قصه هاي جبهه عالي بود

كاش نوجوانان خود را باور ميداشتيم

كاش با پيروي از سيره پيامبر اسلام به نوجوانان احترام ميگذاشتيم. كاش شخصيت آنها را همچون يك ساختمان از پايه ميساختيم

اما حيف كه دشمنان اسلام در بعضي موارد از ما مسلمانان، بيشتر منافع  دستورات اسلام را گرفته و عاملند

انگلستان. طالبان نيروهاي خود را از اين سنين انتخاب كرده و آموزش ميدهند