معادلاتي كه شهدا در گفت و شنودهاي خود مي آوردند. اگر چه در آن ايام خامي و بي بصري، مانع تفكر و توجهم ميشد

ولي امروز در شگفتم ،  از اين دور انديشي و ژرف نگري جواناني كه نخوانده و ننوشته مدرس صد معلم شدند 

هميشه آقا جليل ميگفت: ما به "جبهه" نياز داريم ... !! نه جبهه به ما

وقتي يكي از بچه ها مشكلي را برا  نيامدن به جبهه مطرح كرد

آقا جليل گفت : اگه بداني چقدر جبهه به نفعته ... سينه خيزم كه شده  خودتو  به جبهه ميرسوني

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما به بركات ، تخفيفات ، امتيازات ماه مبارك رمضان براي جبران مافات احتياج داريم...!!! نه ماه رمضان به روزه و دعاي ما

----------------------

بكوي ميكده  هر سالكي كه ره دانست   ***   دري دگر زدن انديشه تبه دانست

بر آستانه ي ميخانه هر كه يافت رهي   ***   زفيض جام  مي  اسرار خانقه دانست