پيامك يه دانشجو از شمال غرب كشور

هر كس خوب كار ميكنه و جان و دل ميسوزونه جاش تو مملكت ما نيست

فرماندار رو آنقدر در فشار و تنگنا قرار دادن...!! شش ماه نشد استعفا داد

چون جديت داشت و يكي از كاراش جمع كردن قليان خانه ها و جلوگيري از خريد و فروش مواد بود ...بركنارش كردن

جواب فابريك

شهيد: يا با حسيني يا با يزيد اگر با حسيني از رفاه از دنيا حرف نزن اگر با يزيدي برو پي دنيايت،دنيايي كه به آن هم نخواهي رسيد

فرماندار بركنار شد بره جايي ديگه جدي تر از قبل كار كنه ... برداشتنش... باز جايي ديگه

همينطور ادامه بده .... اگه بميره شهيد شده ... اگر هم بدخواهان شهيدش كردن از اين چه بهتر

پس در هر حال بايد مبارزه كرد ... چون سعادت فقط در مجاهدت است

من از احقاق حق در طول خدمتم حال كردم  بظاهر ضرر ميكردم اما خدا همه را به بهترين نحو  جبران كرد

نبرد با ظلم مظلومانش بيشتر حال ميده ... تك و تنها وايستي  جلو همه باطل... عشقه

اقتداء به امام حسينه ديگه