سلام بر مسلمانان انديشمند. آينده نگر. منطقي و عاقل و موقعيت شناس 

و درود بر مجاهدان بامعرفت و مطيع امام جامعه اسلامي

مقدمه را براي جلب اذهان و خوندن اين پيامك نوشتم

---------------------------

پيامك يه  دوست طلبه

جنگ ما،جنگ عقيده ست و جغرافيا و مرز نميشناسدو ما بايددرجنگ اعتقاديمان بسيج بزرگ سربازان اسلام را درجهان براه اندازيم

پاسخ دردمندانه و واقعي فابريك

قابل توجه حوزه هاي علميه. متوليان فرهنگ كشور

داعش خوب اين پيام رو گرفت و به اين سفارش امام لبيك گفت

ساعاتي بعد... پاسخ طلبه

به خد از صبح دارم به اين فكر ميكنم

فابريك

اميد كه نتيجه افكارتان، در افعالتان  هر چند بظاهر اندك تبلور يابد و شروع تحولات بزرگ شود. انشالله