مشهد - خيابان امام رضا عليه السلام - راه پيمايي يوم الله 22 بهمن

عكس شهدا بر روي دستان مشتاقان فرهنگ "عاشورا " الگوي مبارزه با ظلم

نظام حكومتي كشوري كه اصل و اساسش به معنويت است 

خدمتش. مجاهدت... مرگش. شهادت است

پاس ميدارمت اي وطن

راه سعادت  و پيروزي جز در پيمودن سيره شهيدان نيست

آنها كه مطيع محض امام خود بودند و براي حفظ اين نظام خود را به آب و آتش زدند

رفاه، امنيت ، آسايش و آرامش ما مديون شهيدان است

در وسط آتش ، ناامني ها، انفجارات ، ايران سرفراز ، ايران سربلند در آرامشو امنيت است. قدر بدانيم

اين هم شهيد علي شيباني كه عكس غواص شهيد علي شيباني رو بدست گرفته

عكس سردار حاج قاسم سليماني  نظرم رو جلب و بفكر وادارم كرد

در كجاي دنيا عكس يك فرمانده نظامي رو با اين عشق بر روي دست ميبرند...!!؟؟

اصلا حاج قاسم كه زنده است... براستي چه عناصري باعث شده عكس او را در كنار شهدا آورده اند...!!؟؟

اين همان رمز جاودانگيست