در سالروز عمليات شگفت انگيز والفجر 8 در 29 بهمن سال 1364 كه تعدادي نيروي غواص داوطلب و مردمي با انگيزه الهي

از بزرگترين رودخانه خروشان ، ناباورانه گذشتند

جهانگرد اسپانيايي. كارشناس صنايع دفاعي. كه امروز زائر شهيدان شده ... متحير در ساحل اروند

حتي خارجي ها به اعتقادات راسخ  رزمندگان جمهوري اسلامي ايران صادقانه اعتراف كردند

خط دفاعي دشمن ، سيمهاي خاردار ، ميادين مين و سنگرهاي بتون آرمه ، كه به سلاحهاي پيشرفته مجهز بود

در هم شكسته شد و نيروهاي كلاسيكي و زبده نظامي به اسارت درآمدند

بلافاصله بعد از شكستن خط اول، قايقهاي تندرو  پر از نيروي تك ور ، كه در آبراههاي حاشيه اروند منتظر بودند

به سرعت خود را به ساحل دشمن رسانده و تا عمق مواضع دشمن پيشروي كرده

شبه جزيره مهم ، استراتژيك و نظامي "فاو " را به تصرف در آوردند

در روزهاي بعد طي چندين مرحله نزديك به 6000 نيروي رزمنده با "" قايق ""عبور داده شدند

دشمن براي بازپس گيري فاو با بهره گيري از تمام نيرو و تجهيزات خود و حتي با استفاده از عمليات ناجوانمردانه و غيرقانوني

بمباران شيميايي.....!!!!!! هر روز پاتكهاي سنگيني انجام ميداد

نيروهاي ما به لحاظ عقبه آبي.نداشتن دستگاههاي مهندسي. هنوز فرصت سنگربندي پيدا نكرده بودند

مواضع مستحكمي ايجاد نكرده بودند ...اما

با تمام وجود.با هستي خود و هر چه در توان داشتند، 75 روز زير آتش وحملات شديد دشمن مقاومت كرده و جزيره را حفظ كردند

تا ماهها بعد پشتيباني آنهمه نيرو از تعويض نيروهاي خط. تا تخليه مجروح و شهدا ، تا رساندن تغذيه و مهمات

و حتي عبور دادن دستگاههاي سنگين مهندسي ... با قايق انجام ميشد

بعدها  ""پل بعثت "" كه عظمتش كمتر از آن عمليات نبود ،ساخته شد

--------------------------------------

حقير طي چند خط بطور كاملا خلاصه و حتي بدون اشاره به جوانب كار . قطره اي از اقيانوس يك "فرهنگ" را

كه در قالب عمليات بظاهر نظامي تبلور يافته بود "هدفمند"  برايتان نوشتم

كلماتي را هم به رنگ ديگري نگاشتم...تا در اين وانفساي تهاجم شياطين بيشتر  " فكر " كنيم

قرآن : فاعتبرو يا اولي الابصار

آيا بسياري از عدم موفقيت هاي ما ،خسارتهاي مادي و معنوي امت اسلام ،به خاطر "نبودن يا كم بودن" اين روحيه نيست!؟؟

-----------------------------

نگوييد: آن روز جنگ بود ...و شرايط آن بود .... كه امروز جنگ ، فراگير تر از ديروز است و ما محتاج تر به آن روحيه ايم

نگوييد: آن روز همه آمدند ... خير ، نه آن روز و نه هيچ روزي در روي اين كره خاكي، همه به كمك "حق " نيامدند

نگوييد: آن روز سوء استفاده گرا نبودن... رانت خواران،آقازادگان، وجود نداشتند...نه... آن روز محتكران و خائنان هم كم نبودند

نگوييد : امكانات بيايد، منافع شخصي مان تامين بشود، تا بعد خدمت كنيم

پيروزي در جنگ. با اين معادله  بدست نيآمد

  اصل، اراده. انگيزه. ايمان و عشق است كه امكانات را جذب و بكار ميگيرد

رسيدن به امكانات. امنيت. رفاه. آسايش و آرامش جز در سايه "مجاهدت" ميسر نيست