هر وقت ششدانگ حواسم"ياد مرگ"مي افتد و دقايقي را در عالم ارواح سير ميكند، حقيقتا تكاني اساسي ميخورم

به دور از همه مسائل اقتصادي. سياسي. جناحي. قومو خويشي و همه چيز اين دنيا از، زن و بچه، خانه و ماشين، پست و مقام

لحظه اي به اتفاقي كه از رگ گردن به ما نزديكتر است و هيچ قدرتي هم مانع آن نيست، سفر آخرت و به"مرگ" بيانديشيم

كداميك از ما بدنبال سرمايه گذاري نيستيم!!؟؟

كداميك از ما بدنبال سود بيشتر و ضرر كمتر نيستيم!!؟؟

وقتي كلمه وقف را شنيدم به آن فكر كردم، كه اگر بالفرض من عمل خوبي را انجام دهم،حفظ آن از انواع آفات و "ريا " خيلي سخت

و معلوم  هم نيست در عالم بالا چقدر پذيرفته شده است...!! و شايد هم خداي نكرده با گناهي، ثوابش را نابود كنم

اما بهترين امتياز و آثار شگرف  "وقف"  اين است كه  تا

قيام قيامت

 پاداش  آثار وقف  يكطرفه به حسابت واريز ميشود  ... چون پرونده گناهانت بسته  و  ثواب باز است... و اگر كم و كسري داشته باشي

چون گناه تعطيل و  فقط ثواب برايت ميريزند... كفه ثوابها سنگين و سنگين تر ميشود 

مثل كارمندي كه نه سر كار ميرود و نه مخارجي دارد اما ماهيانه به حسابش واريز ميشود...فكرش را بكن چه پس اندازي ميشود

------------------------------------------------

چه بسياري را ميشناسم، كلي ملك و املاك داشتن، اما خساست بخرج داده  ذره اي را "وقف" نكردند

بيچاره ها سالهاست زير خاكند ، وراث هم پي مشغله هاي زندگي خود رفتند

فابريك ميگويد:: با شواهدي كه تو اين دوران وانفسا شاهدم. تا خودت هستي كاري بكن

چه وصيتهايي شد كه به هيچ  كدام آنها "عمل " نكردند

برگ عيشي به گور خويش فرست **** كس نيارد زپس تو پيش فرست

تا دير نشده... بجنبيم ... حساب سرمايه گذاري ابدي باز كنيم . كه فرداي محشر خيلي نيازمنديم

با كمترين درآمد حتي يك نوجوان محصل ميتواند " واقف " باشد

همين امروز تصميم گرفته. وسوسه هاي شيطان را زير پا بگذاريم و  اقدام كنيم

--------------------------------------------------------------------------------------

ادارات اوقاف كل كشور و در

مشهد. خيابان آبكوه. مقابل پمپ بنزين. اداره اوقاف و امورخيريه. دفتر ستاد مردمي ترويج فرهنگ وقف

تلفن ها. 38480210

09152236465