صوت صفحه اصلي سايت در بخش سمعي بصري.نداي فابريك. بخش سياسي.بنام ايرادات بيانيه لوزان.بشماره525

خوشحالي هسته اي

بريد خُوش باشيد كه ارزوني شد ... گذشت فصل يخ زدگيو سرما ... رسيد فصل رفاهو فراوني

آقاي خميني رحمت الله فرمودند : رابطه ما با آمريكا ، مثل رابطه گرگو ميشه

كه بحمدالله با تدبير و اميد به مذاكره، ايشالله ايرابطه، به رابطه ي ميش با ميش تبديل خواهد شده .!! منظور هَمُون  بُرد بُردِ  خُودِمايه

آخه يَگ عِدَه مِخوان هَمَش با دُنيا بِجِنگَن 

آيا مَنظور از دنيا هَمين ، آمريكايه...!!؟؟؟؟ 

اولا بله ...!!! دوما ، درست صحبت كن ، اِيالات متحده آمريكا

از قِديم گُفتَن : بر گذشته ها صِلِوات ... حالا هَم هر چه  تو اين سي سال، تو هشت سال جنگ!!! سَرِ ما آوُردِن گذشت

يك سؤء تفاهُم بود...!! كه بِراي هَمَه ممكنه پيش بياد ... ايشالله از اين به بعد با هم رِفتو آمد دَرِم و رفيقم

كاري هم ندرم كه تو دنيا با مسلمونا چكار ميكنيد و با ما ميخواين چكار كنيد... همينكه لطف كردين همه جا بما نامردي ميكنين.ممنون

خُب اِينَم رِفع نِگَراني ... هَر چِه بود سُوزوندِم ... خيالِت راحَت رفت

اينا هَمَه تَقصير يگ عِدَه آدم بيسِوادهَ كه رو لَجو لَج بازي صنعت هسته اي مارو  هي ارتقا دادن 

والا ما كه از اول گُفتِم : هسته اي ميخوايم چكار ... !!؟ همينكه يك چيزي باشه كه دانشجويان هسته اي ما مشغول باشن.كفايته

اِينَم نَقشِه ي تاسيسات هَستِه اي ما ... ولي مَحرِمانَه يَه ها ... كَسِي نفَهمه ... از خُدا كه پِنهُون نيست، از شما هَم نِباشه

حالا بِفرماييد دِگَه چِكار كُنيم ...!!؟

راستي، جون مادرت يك طوره باشه كه ظاهِرِ تاسيسات بهَم نخوره ... چُون ميخوايم بگيم : غِني سازي  ادامه داره

تو هم  ناكس نالوتي  برو خوش باش، اينم اوني كِه ميخواستي...! دِگَه چي ...!!؟؟ ... ولي پيش خُودِمون باشه ها

شما نبايد خوشحاليتو  بروُز  بدي... اعتراض كن بگو  : اين تِوافق خوُبي  نِيست... ايران با اين توافق قوي تر شد

اگه تو هم خوشحاليتو نشون بدي... عامه مردم ايران مشكوك ميشن و همين اول كاري همه چيزو بهم ميزنن

بزَن قَدِش ...چي هَم شُد ...از اين بهتر نميشد... كلي بايد دلار خَرج مِيكرديم... تا يك سانتريفيوژ رو از بين ببريم

ولي الان با اين توافق بدوُن اينكه يك تير شليك كُنيم

كِليد رو گرِفتيم ..!!! هر وقت دلمون بخواد بدون در زدن وارد خانه ميشيم

پا قِدَمِت چِه سِبُك بود يَرَه ... كاش از روز اوَل تورو با خودم  مياوُردم

خُب اينم هر چه خواستِن ... حالا كِي پولاي مارو  ميدين ...!!؟؟ كي تحريمهارو لغو ميكنين...!؟؟

يَرَه نامَرد آبرو داري كُني ها ... ما ريش گرو گذاشتِم ... آبروي ما رو نبري ...!!  سَرِ كار نِباشِم يه وَقت 

كلي ما  برا  آينده برنامه ريزي كردِم

اگه  پولاي مارو نِدي ... اگه تحريمار لغو  نِكِني ... به محمود مُوگوم بياد ها

او كه بياد ، مِثل ما نيست ...!! كه بشما  همش بخنده ...!!! صابونش كه به هَمه تون خوردَه ؟ ... مِشناسِينِش كيه.!؟

خود دانيد ... از ما گُفتن بود

يَرَه نامَرد از اوُن هَمَه پوُل هَمِيقَد ميدي ...!!؟؟ اِينكه پوُل بنزين هواپيماهاما  نِمِرَه ! چقدر آمديمو  رفتيم...!؟

تهش شد اين ...!!؟؟

الان رو اين كاغذي كِه  بِه  من دادِين  چيزِه  خُونده  نِميشه ...!!!!  آها يادَم نِبُود ... اين چِك نِويسَه

ممنون كه دست خالي برنگشتيم ... اينو ميدم به بزرگترام ... اشكالاتشو بگيرن ... اصلاحش كنند ... كه يه وقت كلاه سرما نذارين

ايشالله وعده ي ما سه ماه ديگه ... فعلا عزت زياد ... برم كه تو ايام عيدي خونه اقوام هم نرفتيم... يه سري هم به اونا بزنيم