جانباز رجب محمدزاده هم رفت

كسي كه صورت دنيا را به سيرت آخرت بخشيد

------------------------------------

يادمان نرود كه چه كساني براي لحظات قشنگ زندگي ما،  هزينه شدند

جانباز رجب محمدزاده همه زيباييش را داد و جانش را فدا كرد تا جلو زشتي ها و ظلم به من و شما گرفته شود

هر سال كه آقا تشريف ميآوردند مشهد

در گوشه اي از حرم مطهر مي ايستادم و ضمن استماع بياناتشان پيش خود ميگفتم

چه ميشد ميتوانستم از نزديك به دستبوسي اش برسم  و اداي احترام و وفاداري كنم

خدا رو شكر امسال در فروردين 94 توفيق ديدار نصيبم شد... قلبم شاد و دردهايم تسكين يافت

نميدانستم جانباز محمدزاده كيست؟ اما اسمش خيلي برايم آشنا بود

تا اينكه توفيق نصيبم شد در روز جمعه 28 فروردين 94 خدمت اين جانباز مظلوم و نجيب رسيدم

در بدو ورود او مرا شناخت ... اول متوجه صحبت كردنش نميشدم اما چند دقيقه اي كه از مصاحبت صميمي با او گذشت

ديگر نيازي به ترجمه سخنانش توسط پسر و همسرش نبود

ميگفت:در خط مقدم جبهه ي مهران ديدمت،آخرين سخنراني را در ايلام براي گردان ما داشتي،در تلويزيون هم برنامه هاتو ميبينم

از ديدنم خوشحال بود و من ناقابل هم از اينكه موجب شادي يه شهيد زنده شدم خرسند بودم اما در درون شرمنده و سربزير 

چهره زیبای ظاهر هیچ نیست
ای برادر سیرت زیبا بیاور

امروز پنجشنبه 14 مرداد ماه 95 خبر شهادتش را شنيدم