جنگ سخت... نبرد رزمي

جنگ نرم ... نبرد فرهنگي. فكري

تاريخ را كه نظاره ميكني گذشتگان ما معمولا در جنگهاي سخت و نظامي پيروز شدند

اما هميشه در نبرد فرهنگي و در جنگ نرم باختيم و شكست خورديم

در نبرد با تانكهاي مهاجم دشمن با تن ايستاديم

ما در نبرد با شايعات. تبليغات سوء . تهاجم فرهنگي. ترويج افكار غلط. دعوت بدنيا. رفاهيات. تجملات. هميشه شكست خورديم

چون اهل تعقل نيستيم. چون ظاهر بين هستيم... چون بصيرت پايين است

دوست را به جاي دشمن و دشمن را به جاي دوست ميگيريم 

سابقه تاريك و خيانتهاي بسياري از داخلي ها را چه زود فراموش ميكنيم...گول ظواهر را. فريب وعده ها را ميخوريم

چون حتما بايد خطر را خودمان حس كنيم تا واكنش نشان دهيم

بيشتر اهل درمان هستيم تا پيشگيري

و مثل جنگ احد  به محض احساس رفع خطر از فرمان پيامبر غافل ميشويم و با رها كردن سنگر پي دنيا ميرويم

و ميشود آنچه نبايد ميشد ...متاسفانه. بدبختانه. هميشه چنين بوده

يكي از دلائل مهم و اساسي كه هنوز اسلام  كه تمام دستوراتش منطبق با عقل و فطرت است اما تا به حال در زمين نظامي مقتدر

نداشته... فقط و فقط به همين دليل است 

امروز رهبري . امام جامعه اسلامي. ولايت فقيه . داد ميزند و جبهه دشمن را معرفي ميكند

اما حركتي. عملياتي . تهاجمي به دشمن از طرف ما ديده نميشود

كو صرفه جويي... كو ساده زيستن ... كجاست مجالس كم خرج ... كجاست استقبال چشم گير از كالاهاي ايراني... كو جهاد اقتصادي

كجاست جايگاه توليد داخلي .... ما اگر ايراني. مسلمان. و دلسوز آينده فرزندان خود هستيم. بايد محكم. جدي عمل كنيم

هر كدام از ما كه هر جا هستيم... اگر شده انفرادي ............. اما متاسفم همه ايستاديم تا اقدام همگاني شود.بعد ما كاري كنيم

روزي كه شهدا ميرفتند جبهه...نگفتند: اگه بچه همسايه هم ميآد ما هم ميرويم ... براي اطاعت امر ولي رفتند

كربلا. منتظر ماست بيا تا برويم...!!! اينجاست... توي زندگي . اداره. دانشگاه. حوزه و جلو پاي ماست

حرف جدي و آخر فابريك

اگر به لحاظ اقتصادي كشور ضعيف شود و بسياري از مسئولاني كه مديريت مقاومتي ندارند كم بيارن

و قادر به اداره كشور نباشند ... چه ميشود...!!؟؟

خيلي راحت . محترمانه . با تواضع  ميفرمايند: ما قادر به اداره كشور با اين بودجه نيستيم ... مثل زمان جنگ

اگر امام حسن در مقابل فرماندهان سست عنصر بايستد. اگر خميني پافشاري كند.خب دشمن دنبال همين است! كشور بهم ميريزد

لذا امام با معاويه وارد مذاكره اي ناخواسته ميشود و صلحنامه را. قطعنامه 598 را خميني امضاء ميكند

و باز مسلمانان در گردنه از حركت مي ايستند ، دچار تزلزل و دنيا زدگي ميشوندو نظام اسلامي پاي نميگيرد

امروز همان روز است ... امام را ياري كنيد. نظام نو پاي اسلامي را تقويت كنيد

تا خداي نكرده تاريخ تكرار نشود. زحمات هدر نرود. ظهور به تاخير نيفتد