جمع دانشجويان دانشگاه علم و صنعت تهران... زائران امام رضا عليه السلام ،كه در شب عيد مبعث،در سنگر ، زائر شهيدان هم شدند

بعد از منبر كه با زبان الكن به فيض اكمل رسيدند ... مراسم  آغاز شد 

بدون شرح

گفتم هواي ميكده غم ميبرد زدل *** گفتا خوش آن كساني كه دلي شادمان كنند

گفتم شراب و خرقه آيين مذهبست *** گفت اين عمل بمذهب پير مغان كنند

ميخواره و سرگشته و رنديم و نظر باز *** وانكس كه چو ما نيست درين شهر كدامست

--------------------------------------------------------------------

دانشجويان دانشكده مكانيك دانشگاه علم و صنعت تهران

چهارشنبه 23 ارديبهشت

تا كور شوند دشمنانو  بدخواهانتان