ونزوئلا ... كشوري در شمال آمريكاي جنوبي داراي ذخائر نفت و معادن بسيار كه مورد طمع  آمريكاست

 ونزوئلا يكي از كشورهاي ضد امپرياليستي و مخالف سياستهاي ظالمانه  آمريكاست

تجمعات ميليوني مردم  ونزوئلا در  رد سیاست‌های نابرابر  و ظالمانه آمریکا

مردم اين كشور بيشتر با لباس‌های قرمز در تجمعات حاضر ميشوند

ما خواهان استقلال و آزادي تمام انسانهاي كره زمين كه دستور اسلام است هستيم

ما تا آخر در كنار ملتهاي ستم ديده و مبارز خواهيم ماند