‌‌شهيد آويني : اگر شب قدر شبی باشد كه تقدیر عالم در آن تعیین مي‌گردد، همه‌ی شب‌های جبهه شب قدر است

زكوي ميكده برگشته ام زراه خطا   ***   مرا دگر زكرم  باره صواب انداز

اگر چه مست و خرابم تو نيز لطفي كن   ***   نظر بر اين دل سرگشته ي خراب انداز

در كوي عشق شوكت  شاهي نميخرند   ***   اقرار بندگي كن و اظهار چاكري  

به عهدهايي كه با خدا ميبنديم، پايبند باشيم... همين

گرچه رندي و خرابي گنه ماست ولي   ***   عاشقي گفت كه تو بنده بر آن ميداري

شهيد شاهرخ ضرغامي ، حر انقلاب

گداي كوي تو از هشت خلد مستغنيست   ***   اسير عشق تو از هر دو عالم آزاد است

عاقبت منزل ما وادي خاموشانست