افطاري ها را ساده برگزار كنيد تا ترويج شود تا دور هم جمع بشيم تا قلبها بهم نزديكتر شود

تا خدا از ما راضي شود

سفره هاي جبهه اي - افطاري در سنگر - ماه مبارك رمضان 94

---------------------------------------------------------------------

گفت آسان گير برخود كارها كزروي طبع   ***   سخت ميگردد جهان بر مردمان سخت كوش

سبزه ي خط تو ديديم و زبستان بهشت   ***   بطلب كاري اين مهر گياه آمده ايم

نيست در بازار عالم خوشدلي ورزانكه  هست   ***   شيوه ي رندي و خوشباشي عياران خوش است

من آدم بهشتيم اما در اين سفر   ***   حالي اسير عشق جوانان مهوشم

در عاشقي گريز نباشد زساز و سوز   ***   استاده ام چو شمع مترسان زآتشم