ياد غواصان مظلوم عمليات كربلاي 4 و 175 شهيد تفحص شده غواص و خط شكن، كه بعضي با دستان بسته زنده بگور شدند 

در برنامه ماه عسل-94

قبل از شروع برنامه خدمت خانواده شهيد سيد جليل...!!! ميري وركي  اولين شهيد شناسايي شده

باشنيدن نام جليل حالم عوض شد

رخ تو در دلم آمد مراد خواهم يافت   ***   چرا كه حال نكو  در قفاي فال  نكوست

 گر بكاشانه ي رندان قدمي خواهي زد   ***   نُقل شعر شكرين و  مي  بيغش دارم

در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع   ***   شب نشين كوي سربازان و  رندانم چو شمع

روز و شب خوابم نمي آيد بچشم غم پرست   ***   بس كه در بيماري هجر تو   گريانم چو شمع

كوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت   ***   تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع

اگر چه عرض هنر پيش يار بي ادبيست   ***   زبان خموش وليكن دهان پر از عربيست

هزار عقل و ادب داشتم من اي خواجه   ***   كنون كه مست خرابم  صلاح در بي ادبيست

راه عشق ارچه كمين گاه  كماندارانست   ***    هر كه دانسته رود صرفه زاعدا ببرد

گنج عشق خود نهادي در دل ويران ما   ***   سايه ي دولت  برين كُنج خراب   انداختي

مباحثي كه در اين مجلس جنون ميرفت   ***   وراي مدرسه و  قال و قيل مسئله بود

برادرزاده شهيد كه نامش را بياد شهيد، جليل نهادند

فرزند فرمانده عزيزم  شهيد جليل محدثي را هم محمد جليل نهادند

شمه اي از داستان عشق شور انگيز ماست   ***   اين حكايتها كه از فرهاد و شيرين كرده اند

جهانيان همه گر منع من كنند از عشق   ***   من آن كنم  كه خداوندگار  فرمايد