شب عيد فطر - 94 - طلاب مدرسه علميه حقاني قم

*********************************************************************

هم گلستان خيالم  زتو  پر نقش و  نگار   ***   هم مشام دلم از زلف سمن ساي  تو خوش

در ره عشق كه از سيل بلا نيست گذار   ***   كرده ام خاطر خود را بتمناي تو خوش

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق   ***   ثبت است بر جريده ي عالم دوام ما