سلام بر اسلام مظلوم

سلام بر پيامبران تنها و امامان شهيد و سلام بر آخرين ذخيره ي الهي در زمين كه صدها سال است بخاطر غفلت ما، پنهان است

غفلت از هدف خلقت خود ... غفلت از مأموريتي كه خدا بر دوش ما گذاشته....جهاد و مبارزه با شياطين درون و برون است

كه همان فلسفه حج ابراهيمي و مقدمه اجراي احكام الهي ست

بحمدالله ما خوب شعار ميدهيم...!!!! اظهار ارادت لساني قشنگي داريم...!!! اما در عمل به همان گفته و ادعاي خود مقيد نيستيم

استعداد ديگر ما توجيه كردن است

چه زيبا پاسخ ميدهيم و چه زيباتر رفتارهاي غلط خود را توجيه ميكنيم

چه راحت و با رغبت تعريف و تمجيد از خود را ميپذيريم...!! حتي آن خوبيهايي كه در ما نيست...!! با شنيدن تعريفها چهره ما باز ميشود

و چه قشنگ عكس العمل نشان ميدهيم 

و چه سخت و مشكل عيوب خود را كه مطمئن هستيم در ما هست اگر با بهترين روشها هم به ما گوشزد كنند. بالاخره نميپذيريم

 اگر چه لبخندي مصنوعي و مصلحتي بنا را ميگذاريم بر توجيه كردن و فرار از حقيقتي كه خودمان هم خبر داريم و ميدانيم

براستي چرا اينجوري هستيم....!!!؟؟؟ يعني بر خلاف خودمانيم ...!!!!! تا اين مرض درمان نشود ... قطعا به سعادت نميرسيم