سلام...آخرالزمان به گوشتان خورده است...!؟ كه فرا ميرسد دين داري همچون نگه داشتن آتش در پنبه است...! اگر چه سالها قبل كه

شنيدم برام قابل درك نبود اما امروز كيست كه اين را نبيند مجالس عروسي. موسيقي. رقص. محرم نامحرم. چشمم روشن  به جمال

دوستان كه يكي حاج آقا. ديگري مداح اهل بيت. آن يكي رزمنده ديروز جبهه.! ميگفتند: عروس داماد هم بتازگي از كربلا آمدن ...!! تقبل

الله عجب دين داري...!!  فعل حرام ...همه ساكت ... دشمن در جبهه فرهنگي خود را پشت خاكريز ما رسانده و در كنار رزمندگان فريب

خورده...من نميدانم قيامت چه جوابي داريم