کربلا، مرکز "محبت " است ، حتی به آنها که آمده اند او را قطعه قطعه کنند، اما محبتش را از آنها هم دریغ نداشت

حسین علیه السلام، محب همه ی بشریت است

جانم بفدای مظلومیتت، که ما تو را درست نشناختیم !! و درست نشناساندیم !! تو مظلوم همیشه ی تاریخ مانده ای

هنوز یارانت در اقلیتند و دوستانت در مقابلت

هنوز راه تو  خلوت ، مرام تو  و اهداف تو  غریب است ...  تو هنوز حسین مظلومی

اگر سرت به روی نیزها دیده نمیشود... اما فرهنگ تو را ذبح کرده اند

بايد از خودم بپرسم آيا در تداوم این مظلومیت ، شریک هستم !!؟؟ 

باید بجنبیم تا دیر نشده..... کربلادر همین نزدیکی ست، اگر بتوانيم از حلقه ی محاصره ابن زیاد، خودمان را خلاص کنیم، با حسینیم

بايد زود خود را برسانیم، به صف ياران حسين  که عجل نزدیک است!!! اگر موفق شویم، جانمان را به کربلا برسانیم، محبت حسین ع

رهایمان نمیکند و او ما را قبول ميكند... و به سعادت ابدي ميرساند و اين ما هستيم كه بايد همچون حر بينديشيم و انتخاب كنيم

  اگر در غلفت شهر . در باتلاق دنيا بمانیم!!!! و دلمان را از تعلقات خالي نکنیم !! و به کربلايي نشویم! تا ابد پشیمان خواهیم بود

و خسر الدنيا و الاخره

شما که حسینی هستید ، آدرس کربلا را به ما خوش نشینان. رفاه طلب  و غافل بدهید