سلام

بيشتر شما مرا ميشناسيد

حقير مسافري جامانده از قافله ياران سفركرده هستم ، اگر به لحاظ بي لياقتي در زمره آسمانيان پذيرفته نشدم اما پرواز بسياري

از شهدا را شاهد بودم براستي چه رمز و رازي در كار آنها بود كه ما از آن غافليم

رمز موفقيت شهدا در چند جمله  بطور صريح و قاطع، مثل هميشه اول به خودم يادآوري و نهيب ميزنم و بعد به شما گوشزد ميكنم

يكي از صفات خوب بسياري از شهدا "مواظبت و مراقبت" از خود بود،در بحث خودسازي و توجه به اوضاع و احوال دروني خود جدي بودند

من اين را نه در شعار بلكه در رفتارشان ميديدم،مواظب وروديهاي فكرخود بودند، هر بيگانه اي را به اتاق فرماندهي، مركز تصميم گيري

راه نميدادند، ميدانستند اگر افكارشان آلوده شود رفتارشان تحت تاثير قرارخواهد گرفت و در انجام دستورات الهي و بندگي خدا سست

خواهند شد

دليل سلامت روح آنها  و  مجاهدتهايشان در مبارزه ي با تعلقات دنيا، توجه به افكارشان بود 

گوششان بدهكار وسوسه هاي جن و انس نبود

توجهي به تبليغات مسموم نداشتند

هر پيشنهاد فريبنده اي را وارد مغز خود نميكردند، فكرشان درگير پوچي ها نبود 

كه سعادت و شقاوت هر كس در سايه " افكار " اوست

در تهاجم فرهنگي امروز تلاش دشمنان، هدف شبكه ها و رسانه هاي بيگانه جز براي "انحراف افكار" و باورها نيست   

كه اگر فكرت منحرف شد تمام رفتارت را تحت تاثير خود قرار خواهد داد و بدون جنگ و خون ريزي،دشمن به اهداف خود رسيده است

و آنجاست كه خواسته يا ناخواسته سرباز بي مواجب دشمن شده اي

بهوش

حقيقت ما همان " تفكرات و نيات " ماست

كه در روز مبادا، در سختي و سستي هاي زندگي، در برخورد با مشكلات و رسيدن به چرب و شيرينهاي دنيا خود را نشان ميدهد

براستي " افكار " ما كجاست...!!؟؟ به چه مي انديشيم...!!؟؟

---------------------------------

اي برادر تو همان انديشه اي *** مابقي تو استخوان و ريشه اي

گر گل است انديشه ي تو  گلشني *** ور بود خاری تو هیمه ی گلخنی