سلام... در اين وانفساي تهاجم فرهنگي كه دشمن در خاكريز باورها و اعتقادات رخنه ايجاد كرده و در حال مانور است

متاسفانه بعضي از دوستان از روي غفلت يا ناآگاهي در جبهه اي ديگر مشغول نگهباني و تيراندازي بيهوده بطرف هدفهاي غير ضروري

هستند كه هم خود را خسته ميكنند. هم مهمات را هدر ميدهند و بدتر از همه اينكه توجه رزمندگان را از دشمن مقابل به جبهه فرعي

معطوف ميدارند

امروز بايد همه ما در تمام بخشها، اقتصادي. علمي خصوص در "عرصه فرهنگ" با در نظر گرفتن اولويتها و با بسيج امكانات در مقابله ي با

دشمن، زير نظر فرماندهي كل ، عملياتهاي هدفمند انجام دهيم

و اگر قادر به انجام عملياتهاي بزرگ و گسترده نيستيم، لااقل همان تعداد نيرو  و  مهمات را در مقابله با دشمن بكار بگيريم

نبايد يك تير ، يك پيامك را بيهوده  و بي هدف بزنيم  شليك ها بايد زميني. هدفمند. كاربردي. بسمت دشمن مهاجم باشد تا اگر سينه

او را نشكافت ، در دل او  رعب و وحشت ايجاد كرده ، زمين گيرش كن

بايد همه عملياتها در راستاي دغدغه هاي امام جامعه اسلامي و دستور فرماندهي باشد

متاسفانه بسياري از عملياتهاي ما خنثي و درجبهه هاي فرعي انجام ميشود، اكثر تيراندازيهاي ما هواي، پراكنده و بطرف دشمن نيست

با اينهمه تيراندازي و سروصدا ، گمان ميكنيم چه تلفاتي از دشمن گرفته ايم در صورتي كه ما فقط مهمات را هدر داده و نيروها را خسته

كرده ايم  و دشمن در جبهه اي ديگر بدون هيچ مزاحمتي و هيچ مانعي بر سر راه خود در حال پيشروي ست

روزانه دهها پيامك وصول ميكنم هفته ها چندين همايش و نمايش را شاهدم، كلي كارهاي فرهنگي انجام ميشود اما بسياري از آنها در

مقابله ي با دشمن نيست و حركت موزيانه و فريبنده ي او را در معابر فكري براي نيروها نه روشن ميكند و نه متوقف

بسياري از عملياتهاي ما نه تنها ضرري براي دشمن نداشته ، بلكه او را نسبت به ناشي بودن نيروها...!! عدم انسجام در جبهه...!! و

نقاط ضعف خط دفاعي ما،  آگاه ساخته، باعث تقويت روحيه، جري شدن و انجام پاتك بر روي جبهه اصلي ما ميشود

جبهه ي اصلي نبرد را بسياري از رزمندگان امروزي و حتي بعضي از فرماندهان بدليل عدم هماهنگي با فرماندهي كل، گم كرده اند

آتش و حركت نيروها بر روي خط دشمن بايد هدايت شده، پرحجم و دقيق باشد تا نتواند سر بلند كرده و قدمي جلو بيايد

امروز در جبهه فرهنگي، ايجاد يك قرارگاه عملياتي بطور شبانه روزي براي شناسايي حركت دشمن و هدايت نيروها بسيار ضروريست

همه نيروها بايد با الهام گيري از اشارات"فرماندهي كل""ولايت فقيه" اوامر صادره را بموقع، سريع، شجاعانه و خالصانه عملياتي كنند