با شهدا ... !!! بمانيم

مرا اميد وصال تو زنده ميدارد *** وگرنه هر دمم از هجرتست بيم هلاك

غواص شهيد مسعود شادكام