رزمنده تخريب چي برادر حميد فيض آبادي

ارتفاعات غرب سال 1366

مشهد- سنگر شهدا - 1394

--------------------------------------------------------------------------------

از رهگذر خاك سر كوي شما بود *** هر نافه كه در دست نسيم سحر  افتاد