سلام

در يكي از بيمارستانهاي كشور اسلامي...!!! توسط يك پرستار مسلمان...!!! بخيه هاي يك نوجوان بخاطر نداشتن پول كشيده ميشود

بخاطر عدم پذيرش بيمارستانهاي محل سكونت يك زن باردار وي بالاجبار به تهران مراجعه ... اما مادر و فرزند هر دو تمام ميكنند 

در سوسنگرد شهر ايثار و شهادت مردمي كه سالها درد آوارگي را تحمل كردند عده اي از نارضايتي باعوامل بيمارستان درگير ميشوند

همه اينها كه حتي شنيدنش براي من كه سرباز كوچك اين ملت هستم، فوق العاده سخت و قلبم را جريحه دار كرد

 اما آنچه باعث تعجب و شوك رواني به من شد دفاع عجيب آقاي وزير بود...!! كسي كه مسول اين كارهاست

عوض همدردي و همدلي فرمودند

اينهمه در كشور بر اثر تصادفات از بين ميروند!! خب حالا دو سه نفر براشون اين اتفاقات افتاده و اين خبرها مهندسي شده ست...!!ه

آقاي وزير، اين اقدامات غير انساني، روحهاي پاك را جريحه كرد

مسئله اقدام غير انساني و دور از اخلاق پزشكي ست... كه اشك مرا در آورد و الان با چشمان خيس دارم مينويسم

دولت عزيز ؛ عشق را، روح ايثار و طرح سلامت روح را ، كه در صداقت است، مروج باش  

اين پرستاران. اين پزشكان روزگاراني در زير آتش خمپارها تو همان بيمارستان سوسنگرد خالصانه بمجروحان ميرسيدند

اما چرا در طرح سلامت ، جسمها كه درمان نميشود... روح ها جريحه دار ميشود !!؟؟

------------------------------------------

رسم بدعهدي ايام چو ديد  ابر بهار *** گريه اش برسمن و سنبل و نسرين آمد