سنگر ياران شهيد 26 ديماه سال94

دانش آموزان دبيرستان خواجه نصير تهران كه زائر امام رضا عليه السلام بودند امشب زائر شهيدان غواص هم شدند

ما بدين در نه پي حشمت و جاه آمده ايم *** از بد حادثه اينجا به پناه آمده ايم

به هيچ ورد دگر نيست حاجت اي حافظ *** دعاي نيمه شب و درس صبحگاهت بس

درد عشقي كشيده ام كه مپرس *** زهر هجري چشيده ام كه مپرس

دلبري برگزيده ام كه مپرس