سنگر ياران شهيد 30 ديماه 94 زائران امام رضا عليه السلام جمعي از طلاب خارج كشور

رهرو منزل عشقيم و زسرحد عدم *** تا به اقليم وجود اين همه راه آمده ايم

سبزه ي خط تو ديديم و زبستان بهشت *** بطلب كاري اين مهر گياه آمده ايم

با چنين گنج كه شد خازن او روح امين *** بگدايي بدر خانه ي شاه آمده ايم

يكي از زائران : با شناختي كه از شهدا پيدا كردم ، فهميدم كه آنها هم ميتوانند همچون اهل بيت بين ما و خدا واسطه شوند

شهدا نزد خدا مقرب هستند