سنگر ياران شهيد جمعي از طلاب مدرسه علميه مصلي يزد

دردم از يارست و درمان نيز هم *** دل فداي او شد و جان نيز هم

دوستان در پرده ميگويم سخن *** گفته خواهد شد بدستان نيز هم

طاق و رواق مدرسه و قال و قيل علم *** در راه جام و ساقي مه رو نهاده ايم

سلام سلام دخترم ، منم منم، دلبرم .... اسم تو زينب خانوم  ، راوي كربلايه