الگوی 8؛ روح عاشورا
سید حسن نصرالله
حتی اگر "قطعه قطعه" شویم از آرمان امام حسین(علیه السلام) دست برنمی‌داریم
مقاومت لبنان ترسی ازجنگ، سلاح و مکر و نیرنگ دشمنان نداردواین را نیز ثابت خواهیم کرد،همان‌گونه که پیش ازاین ثابت کرده‌ایم
 مردوزن، کوچک وبزرگ ما، که درجنگ ۳۳ روزه ایستادگی کرده‌اند، ازجنگ و سلاح و نیرنگ دشمنان دیگرنمی‌ترسند وهمانگونه که پایداری کردیم بار دیگر پایداری خواهیم کرد
 تازمانی که خونی از خون امام حسین (علیه السلام) در رگ ماست و اراده‌ای از اراده و عزم امام در ما وجود دارد، حسینی و زینبی باقی خواهیم ماند
ما به امام حسین علیه السلام می‌گوییم
که ما در این زمانه و در مقابله با چالش‌ها، خطرات، تهدیدها، هجمه‌ها و نشست‌های دشمن و فریبکاری‌ها و نیرنگ‌های آن برغم کم بودن یاوران خود از تو، دینت، پرچمت، کربلایت و اهدافت دست نخواهیم کشید
حتی اگر قطعه قطعه شویم و زنان و کودکانمان به اسارت گرفته شوند
جهاد در لبنان، اراضی و دارایی‌های ما را،به ما بازگرداندو اگر ما به این جهاد پشت می‌کردیم،همه این امور از دست می‌رفت و اسرائیل زمین‌های ما را مصادره می‌کرد و ما را از خانه‌هایمان بیرون می‌کرد و
جهان عرب مرده ، به تماشا می‌نشست
 عقب‌ماندگی و پس‌رفت "جهان عرب"  نتیجه روی برگرداندن از جهاد بوده است