سنگر ياران شهيد در 25 ديماه 94 دانش آموزان دبيرستان دانشگاه شريف تهران

جواناني از جنس غواصان گردان ياسين ... دلهاي پاك و آماده

ايكاش محيط مدرسه ها همچو فضاي جبهه ها ميبود

محيط مدرسه و ميز و كلاس *** چه سود كه   علم نظر  در آنجا نيست

كاش بخود آيند اين پيران ما ... در ميخانه (مسجد) بگشايند بر روي ما

به اميدي كه در تزوير و ريا ... بسته گردد بر روي اين  گلهاي ما