سنگر ياران شهيد چهارم بهمن ماه 94 زائران امام رضا عليه السلام بياد شهداي رضوي

دانشجويان دانشگاه لارستان از استان فاس

شهدا به هدف خلقت و آفرينش عارف شدند هدف خلقت جز رسيدن به خدا نيست

آنها در زندگي هدفمند بودند و هر كاري كه ميخواستند انجام دهند قبلش تأملي ميكردند

آيا رضايت و خشنودي خدا در اين كار هست...!!؟؟

شهيد رضا ديواندري وقتي بهش ميگفتيم : شما هم با ما ميآي مرخصي بريم تو شهر اهواز گشتي بزنيم...!؟

لحظه اي فكر ميكرد بعد با لبخندي معنا دار جواب ميداد: بيام براي چي ...!!؟؟

كاش همان روزها به اون پاسخهاي عميق. معنادار و آموزنده، فكر ميكردم

امروز بعد سي سال پيش خود ميگويم: شهدا كجا بودن و من كجا ....!!!؟؟؟

 

جهان بيني شهدا اينگونه بود كه به آن فوز عظما رسيدند

اين راه براي همه ما باز است،هر جا هستيد براي خدا كار كنيد كه سعادت در رضايت خداست

و رضايت خدا در اطاعت از امام جامعه اسلامي (ولايت فقيه ) است

تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي *** گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش