سنگر غواصان شهيد

ه26 بهمن ماه 1394

زائران امام هشتم عليه السلام از خطه ي قهرمان پرور آذربايجان غربي شهرستان تكاب

عابدان آفتاب از دلبر ما غافلند *** اي ملامت گو  خدا را  رو مبين آن رو ببين

مي فكن بر صف رندان نظري بهتر از اين *** بر در ميكده ميكن  گذري بهتر از اين

ناصحم گفت كه جز غم چه هنر دار و عشق *** برو اي خواجه ي عاقل هنري بهتر از اين