يا بايد راه  را  بلد بود و يا پشت سر  راه بلد حركت كرد  تا به بيراهه نرويم

يا خودتان ميشناسيد فرد  اصلح را و يا كساني را ميشناسيد كه آنها فرد اصلح را معرفي ميكنند

رهبر معظم انقلاب فرمودند

اگر كساني كه فهرستي را معرفي كرده اند متدين . مؤمن . انقلابي و در راه امام باشند به حرفشان اعتماد ميكنم و رأي ميدهم

-----------------------------------------------------------------------

مردم در هر جاي كشور هستند به اين شاخص توجه كنند آن كساني كه مرزشان با دشمن مرز كم رنگي است

اينها براي ورود به مجلس اصلح نيستند كساني بايد باشند كه مرز روشني با دشمن داشته باشند

---------------------------------------------------------

ملت ايران در انتخاب خود دقت كنند  كساني سر كار نيايند كه در مقابل دشمنان بخواهند دست تسليم بالا ببرند

و آبروي ملت ايران را ببرند

---------------------------------

اگر مجلس مرعوب غرب و آمريكا باشد دنبال حاكميت جريان اشرافي باشد... مملكت را بدبخت خواهد كرد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مجلس ريل گذار حركت دولت است

اگر مجلس دنبال رفاه مردم. عدالت . گشايش اقتصادي. پيشرفت علم و فناوري و عزت و استقلال باشد

ريل گذاري به سمت اين اهداف خواهد بود

-------------------------------------------------

روايت فابريك: بدنبال شهيد چمرانها. مدرسها. رجاييها در ليستها نگرديد كه شايد نباشد

 نگاه كنيد ببينيد چه كساني به سيره و مرام اين اشخاص نزديكتر است

اصلح را پيدا كنيد

بدانيد همه ما در مقابل رأي كه به صندوق مي اندازيم قيامت مسئول خواهيم بود

انگيزه هاي انتخابمان مادي. جناحي گروهي نباشد