آخرين ديدار و عكس با شهيد مجيد دلبريان

جبهه هاي غرب - منطقه پيرانشهر

تاريخ 66/6/6 روزهاي  قبل شهادتش

مجيد  پيك فرمانده گردان كوثر از لشكر 21 امام رضا عليه السلام بود، در مأموريتي كه داوطلبانه آن را پذيرفت، مظلومانه بشهادت رسيد

مجيد برادر كوچك ما بود، اما از دو برادر فرمانده ، پاسدار  و  بظاهر بزرگتر ...!! جلو زد

به محض شنيدن خبر شهادتش، فقط يك فكر تمام ذهنم را گرفت

سالها در كنار يك شهيد زندگي ميكردم خودم خبر نداشتم، اصلا فكرش را هم نميكردم كه مجيد روزي شهيد شود

خوشا بحالت مجيدجان. شهادت گوارايت و بهشت نوش جانت